Nasza firma od wielu lat zajmuje si? pracami zwi?zanymi z monta?em okien oraz os?on okiennych wszelkiego rodzaju w Poznaniu i okolicach. Kontakty z wieloma producentami zapewniaj? nam sta?y dost?p do najlepszych ofert na rynku, za? ogromny baga? do?wiadcze? gwarantuje solidn? i fachow? realizacj? nawet najbardziej wymagaj?cych projektów.

W ofercie naszej firmy znajduj? si? okna drewniane oraz wykonane z PCV - w ka?dym rozmiarze. S?u?ymy nie tylko ich dystrybucj? i monta?em, ale równie? dokonujemy pomiarów oraz s?u?ymy pomoc? w doborze najlepszego rozwi?zania. Jest to bardzo wa?ne – okazuje si? bowiem, ?e wybrany rodzaj okna oraz os?ony okiennej mo?e mie? ogromny wp?yw na codzienny komfort u?ytkowania domu. Dlatego ka?dy klient mo?e liczy? na fachowe i indywidualne wsparcie naszych specjalistów, którzy dobior? rozwi?zanie wedle potrzeb i mo?liwo?ci finansowych - nie tylko w mie?cie Pozna?!

Wbrew pozorom, to czy zdecydujemy si? na okna drewniane, czy te? okna PCV, jakie rolety zewn?trzne zamontujemy, czy zainstalujemy w naszym domu ?aluzje oraz moskitiery, wszystko to mo?e mie? du?e znaczenia podczas codziennego u?ytkowania. Nasi obyci z bran?? fachowcy ch?tnie pomog? Ci w wybraniu optymalnego rozwi?zania, z którego b?dziesz zadowolony, i które przede wszystkim sprawdzi si? w praktyce.

Obs?ugujemy klientów indywidualnych, realizujemy projekty deweloperskie, wspó?pracujemy ze spó?dzielniami mieszkaniowymi na Pozna?, Lubo? i okoliczne miasta. Nie ma dla nas zlece? niemo?liwych do wykonania. Od wielu lat pomagamy klientom w odpowiednim doborze okien, tak aby dostarczy? produkt najlepiej sprawdzaj?cy si? w danych warunkach, w atrakcyjnej cenie oraz o najwy?szej jako?ci. Montowane przez nas okna maj? s?u?y? niezawodnie przez d?ugie lata, a w?a?nie ta ?wiadomo?? w po??czeniu z bogatym do?wiadczeniem i profesjonalizmem zapewnia nam przewag? nad konkurentami. Dbamy o terminowo?? i zajmujemy si? ca?ym przebiegiem inwestycji, od pomocy przy wyborze odpowiednich okien i dokonania bezp?atnych pomiarów wst?pnych, poprzez wybór dodatków, zamówienie najlepszych produktów i ich transport, na sprawnym monta?u ko?cz?c. Wszystko w ?cis?ej wspó?pracy z klientem, bo jego opinia ma dla nas kluczowe znaczenie.


Co nas wyró?nia od konkurencji? Charakteryzuje nas nie tylko fachowe podej?cie i wieloletnie do?wiadczenie. Naszym atutem jest równie? terminowo?? oraz kompleksowo?? us?ug. Ka?de zlecenie realizujemy pocz?wszy od dokonania pomiarów i wyboru optymalnych rozwi?za?, poprzez dobór potrzebnych dodatków i transport materia?ów, a? po ich sprawny monta?. Na ka?dym etapie wspó?pracujemy z klientem, konsultuj?c z nim swoje decyzje, bo to zadowolony klient jest dla nas gwarancj? tego, ?e to, co robimy, ma znaczenie.

Dbamy o to, by ka?dy przyjmowany przez nas projekt by? realizowany szybko, fachowo i prowadzi? do pe?nego zadowolenia zleceniodawcy.

Zapraszamy - biuro przy ul. Armii Pozna? 9.